Home เกี่ยวกับสำนักงาน

ความเป็นมา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคตั้งขึ้นในเดือนมกราคม 2540 และเริ่มปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 2540 และทำการเปิดสำนักงานเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2540 อาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 26/137 ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นได้ย้ายสำนักงานฯที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่บริเวณศูนย์ส่งเสริมจักรกลการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ถนนพิษณุโลก-วังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี 2542 ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการประหยัดงบประมาณค่าเช่าอาคารในยุคของเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ ปัจจุบันที่ทำการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ถนนวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5525-3023-4 โทรสาร 0-5525-3039

บทบาทหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการและติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสานดำเนินงานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตร
5. กำกับ ดูแล ควบคุมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
7. กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย
8. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างหน่วยงาน