Home ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

  • ตั้งอยู่ที่ ชั้น 5 อาคารใหม่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ 0-5525-3023-4 โทรสาร 0-5525-3039