Home วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์

"เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน"

พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร สนับสนุนเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาชีพมั่นคง

  • 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐานต่อผู้บริโภค

  • 3. วิจัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร

  • 4. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร เน้นการใช้ทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และไม่สงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ค่านิยม

  • ซื่อสัตย์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รับฟังความคิดเห็น มุ่งผลสัมฤทธิ์

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

วิสัยทัศน์

"ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน"

ยุทธศาสตร์

  • "พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว"

 

จังหวัดพิษณุโลก

วิสัยทัศน์

"พิษณุโลก : เมืองบริการสี่แยกอินโดจีน"

ยุทธศาสตร์

  • พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัย