Home Download เอกสาร

Download Documents

คลิกชื่อเรื่องเพื่อ Download เอกสาร

๑. แผนปฏิบัติการโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินฯ ประจำปี ๒๕๕๖

๒. แบบจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลกและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖

๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

๔. รายงานการประชุมการจัดนิทรรศการด้านการเกษตรงานแผ่นดินสมเเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๖

๕. การประชุมทบทวนตำแหน่งและจุดยืนทางยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก(positioning)

๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการประกวดเกษตรกรปราดเปรื่องด้านการผลิตข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

๗. ข้อมูลรายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖

๘. ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร พื้นที่เป้าหมาย ปี ๒๕๕๖

๙. แผนบูรณาการฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่เป้าหมาย ๒๕๕๖

๑๐. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ๒๕๕๖

๑๑. แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การประกวดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ปี ๒๕๕๖ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

๑๒. รายงานการตรวจเยี่ยมครั้งที่ ๒

๑๓. คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ(ฉบับปรับปรุง)

๑๔. รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

๑๕. โครงการจัดงานพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ จังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๖

๑๖. แผนเกษตรและสหกรณ์ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๑๗. แผนเกษตรและสหกรณ์ปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙(Project Brief)

๑๘. ประเด็นคำถามประกอบการตรวจติดตามงาน/โครงการตามเเผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ จำนวน 12 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ครั้งที่2)

๑๙. รวมงานนำเสนอปลัด กษ ตรวจงาน ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒๐. โครงการภายใต้พื้นที่โครงการเขื่อนเเควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๖

๒๑. เเบบฟอร์มการสรุปสาระาสำคัญโครงการเขื่อนเเควน้อย ปี ๒๕๕๖

๒๒. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว ประจำปี ๒๕๕๖

๒๓. แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลกระยะ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๙

๒๔. รายงานการประชุมเพื่อการดำเนินงานนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก

๒๕. กำหนดการจัดงาน-ใบตอบรับกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

๒๖. ร่าง แผนแม่บทโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ระยะ ๘ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๔)

๒๗. โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ปี ๒๕๕๗ - ppt

๒๘.ผลการสำรวจและคัดกรองเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก (Smart Farmer) - rar

๒๙.หลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก ปี๒๕๕๗ - pdf

๓๐. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ - pdf

๓๑. แบบฟอร์มจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ปี ๒๕๕๗ (พื้นที่เดิมปี ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖) - xlxs

๓๒. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ - pdf

๓๓. การจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ๕ ปี (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) - rar

๓๔. การเพิ่มเติมข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ปี ๒๕๕๘ - xlxs

๓๕. แผนบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๗ - zip

๓๖. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ - pdf

๓๗. แผนบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร ปี ๒๕๕๗ (พื้นที่เดิม ปี ๕๕-๕๖ พื้นที่ใหม่ ปี ๕๗) - pdf

๓๘. รายชื่อเกษตรกรโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ พื้นที่ใหม่ ปี ๒๕๕๗ - pdf

๓๙. เอกสารหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการประกวดการดำเนินการโครงการฯ - rar

๔๐. การติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร - rar

๔๑. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ - pdf

๔๒. แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุง - pdf

๔๓. เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ปี๒๕๕๘ - rar

๔๔. เอกสารการจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรฯ ปี๒๕๕๘ - rar

๔๕. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายโครงการงบพัฒนาจังหวัดภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก - xlsx

๔๖. การดำเนินโครงการบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ - rar

๔๗. รายงานการประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ - pdf

๔๘. รวมข้อมูลโครงการเกษตรครบวงจรปี ๒๕๕๘ - rar

๔๙. รายงานการประชุมโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ - pdf

๕๐. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ - pdf

๕๑. แนวทางการดำเนินการโครงการเกษตรครบวงจรฯ และหลักเกณฑ์การประกวด(ฉบับล่าสุด) - rar

๕๒. รายงานการประชุมคณะทำงานสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานฯ ครั้งที่๑/๒๕๕๘ - pdf

๕๓. นโยบายและ Road Map ของ กษ - pdf

๕๔. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ - pdf

๕๕. โครงการปรับโครงสร้างการผลิตในพื้นที่การเกษตรแบบแปลงใหญ่ - rar

๕๖. รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ - pdf

๕๗. แบบสำรวจภาวะโครงการแปลงใหญ่ - rar

๕๘. แบบรายงานสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘/๕๙ - docx

๕๙. คู่มือแปลงใหญ่ - rar

๖๐. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Single Command 6 มาตรการ) - rar

๖๑. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน6มาตรการ - rar

๖๒. สรุปผลการประชุม Web Conferrence ครั้งที่ 6/2560 - pdf

๖๓. รายงานการประชุม SC ครั้งที่ 4/2560 - pdf

๖๔. ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - pdf

๖๕. สรุปกิจกรรมเกษตรฟอรั่มครั้งที่1/2560 - pdf

๖๖. แบบฟอร์มทบทวนยุทธศาสตร์จังหวัด - rar

๖๗. รายงานการประชุม SC ครั้งที่ 5/2560 - pdf

๖๘. สรุปกิจกรรมเกษตรฟอรั่มครั้งที่2/2560 - pdf

๖๙. รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2560 - pdf

๗๐. รายงานการประชุม SC ครั้งที่ 6/2560 - pdf

๗๑. สรุปผลการประชุม Web Conference ครั้งที่ 8/2560 - pdf

๗๒. การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามะม่วงจังหวัดพิษณุโลก - rar

๗๓. คำสั่งที่ 539/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (Single Command) - pdf

๗๔. แบบสอบถามประเด็นการตรวจติดตามการตรวจติดตามการขับเคลื่อนงานแผนภาพเชื่อมโยง(เพื่อยกกระดาษ A4) - pdf

๗๕. สรุปกิจกรรมเกษตรฟอรั่มครั้งที่3/2560 - pdf

๗๖. ข้อมูลรถเกี่ยวข้าวจังหวัดพิษณุโลก ปี 2560/2561 - pdf

๗๗. สรุป web conference โครงการ 9101 - pdf

๗๘. สรุปผลการประชุม Web Conference ครั้งที่ 9/2560 - pdf

๗๙. รายชื่อร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยเคมี จังหวัดพิษณุโลก - pdf

๘๐. แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (พ.ศ.2560-2564) - pdf

๘๑. สรุปผลการประชุม Web Conference ครั้งที่ 10/2560 - pdf

๘๒. สรุปผลการประชุมระบบประชุมทางไกลออนไลน์ "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ - pdf

๘๓. สรุปผลการประชุม Web Conference ครั้งที่ 12/2560 - pdf

๘๔. สรุปผลการประชุมเกษตรฟอรั่ม ปี พ.ศ. 2560 - pdf

๘๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จฯ ครั้งที่ 11/2560 - pdf

๘๖. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบที่ 2- pdf

๘๗. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด- pdf

๘๘. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้เงินงบประมาณโครงการงบจังหวัด พ.ศ. 2561- Excel

๘๙. เมนูทางเลือกโครงการไทยนิยมยั่งยืน พิษณุโลก- pdf

๙๐. ข้อมูลการประชาคมครั้งที่ 1 ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการเกษตร- rar

๙๑. แผนปฏิบัติการบูรณาการงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - xlsx

๙๒. สรุปจำนวนเกษตรผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตร(อบรม) และจ้างแรงงาน - rar

๙๓. ตรวจสอบแผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย ปี 2561 - xlsx

๙๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 - xlsx

๙๕. แบบฟอร์ม 1 ไทยนิยม ยั่งยืน (ระดับจังหวัด) - xlsx

๙๖. สรุปแผนงานตามนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย ปี 2561 - xlsx

๙๗. รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการเกษตร โครงการไทยนิยม ยั่งยืน - xlsx

๙๘. สรุปการประชุม Web Conference การชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการตามนโยบายสำคัญ 15 เรื่อง และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน - xlsx

๙๙. สรุปสาระสำคัญโครงการตามนโยบายสำคัญ ZAgendaX 15 โครงการ (Conceptual Project) - pdf

๑๐๐. คู่มือการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - pdf

๑๐๑. คู่มือการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาคของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) - pdf

๑๐๒. แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร/แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - pdf

๑๐๓. ประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2561/62 รอบที่ 1 - pdf

๑๐๔. ไฟล์นำเสนอในงานประชุมจัดทำแนวทางเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดปลอดภัยจังหวัดพิษณุโลก - rar

๑๐๕. มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร - pdf

๑๐๖. การดำเนินการต่อเนื่องตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - pdf

๑๐๗. แผนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก - pdf

๑๐๘. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามตามนโยบายของกรทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน - rar

๑๐๙. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านการเกษตร ที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก - pdf

๑๑๐. เกษตรรุ่งเรือง2560 - pdf

๑๑๑. สรุปประชุมและข้อสั่งการเวปคอนฯ 26 มิ.ย.61 - pdf

๑๑๒. ข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการพืชเกษตรอย่างครบวงจร - rar