แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ที่มีต่อศูนย์บริการข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จลอง


คำชี้แจง : โปรดกรอกแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล
ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ


   ส่วนที่่ 1: ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้บริการ
       เพศ
 ชาย  
หญิง              
       อายุ
18 - 19 ปี
20 - 29 ปี
30-39 ปี                    
40-49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป          
       ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้รับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   ปวช.
ปวส./ปวท./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ (ระบุ)
       อาชีพปัจจุบันของผู้ใช้บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากรในสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อื่นๆ (ระบุ)
บุคลากรของส่วนราชการอื่น 
 

  ส่วนที่ 2: ความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

    2.1 เรื่องที่มาขอใช้บริการที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สอบถามข้อมูล ข่าวสาร (กรุณาตอบข้อ 2 ด้วย)  
ยื่นคำร้อง-ยื่นเรื่องขอรับบริการ  
ติดตามเรื่องที่ได้เคยยื่นไว้

   2.2 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์(ถามเฉพาะผู้ขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร)

ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  
ใช้ประโยชน์ทางราชการ โปรดระบุ
ทางการศึกษา
ทางธุรกิจ

  ส่วนที่ 3 : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บริการด้านข้อมูลการเกษตรของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ

ประเด็นความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
    1. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
    2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
    3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
    4. ด้านข้อมูลตรงตามความต้องการ
         
   ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
  1)
  2)
   
   
   
       
   
   

                                                                           

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ศาลากลางจังหวัดชั้น 5.ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

.